Aggredi-menetelmä

Aggredi-menetelmä on tutkitusti toimiva

Käytämme Aggredissa sosiaaliseen konstruktionismin viitekehykseen pohjautuvia työmenetelmiä, kunnioittaen asiakkaan omaa totuuden määrittelyä ja sen muokkautumista vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Väkivaltatyössä on perehdyttävä eri rikostyyppien ja ryhmittymien toimintaan, kuten myös yksilön ja yhteisön asenteisiin ja arvoihin. On ymmärrettävä väkivaltaa, jotta sitä voi vähentää. Väkivallan syiden sijasta pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa keinoja ratkaista tilanteita ilman väkivaltaa.

Otamme huomioon sen kontekstin, jossa asiakas elää. Esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden hierarkiasta aiheutuvat jännitteet, velvoitteet sekä yhteisön sisäiset normit vaikuttavat rikollisesta kulttuurista irtautumiseen. Sen sijaan yksittäisiin pahoinpitelyihin syyllistyneiden asiakkaiden muutokseen vaikuttavat enemmänkin henkilökohtaiset normit ja arvot sekä omaksutut toimintatavat.

Dialogi asiakkaan kanssa

Asiakas valottaa omaa maailmaansa dialogissa työntekijöiden kanssa. Työskentelyn edetessä totuutena pidetyt asiat voivat määrittyä uudelleen useita kertoja ja saada uusia merkityksiä. Keskustelua eivät määrää aiemmat tapahtumat tai totuuden määrittelyt, vaan asiakkaan ja työntekijän on mahdollista löytää uusia näkökulmia.

Asiakkaan päällimmäisenä motivaationa voi olla se, ettei hän halua joutua vankilaan. Silloin keskeinen kysymys ei ole, miksi hän käyttäytyy väkivaltaisesti, vaan miten hän voi välttää vankeustuomion.

Asiakkaat nimeävät herkästi väkivallan syyksi hermojen menettämisen tai päihteiden käytön. Ulkopuolinen ajautuu helposti miettimään sopivaa diagnoosia ja määritelmää asiakkaan oirehtimiselle. Väkivallan syiden sijaan on kuitenkin hedelmällisempää pohtia asiakkaan kanssa keinoja ratkaista tilanteita ilman väkivaltaa.

Uusi identiteetti auttaa irti väkivallasta

Aggredissa käydään läpi asiakkaan erilaisia rooleja sen sijaan, että häneen suhtauduttaisiin pelkästään väkivaltarikollisena. Monen asiakkaan kohdalla merkittävin syy väkivaltakierteestä irtaantumiseen on se, että hän alkaa nähdä itsensä muuna kuin väkivaltarikollisena – esimerkiksi perheenisänä tai opiskelijana.

Työskentelyn tavoitteena on, että uusien näkökulmien kautta asiakkaalle alkaa muodostua uusi identiteetti, joka ei ole sidoksissa siihen kontekstiin, jossa asiakas normaalisti käyttää väkivaltaa.

Uuden roolin myötä väkivallan merkitys vähenee ja väkivallan käyttäminen muuttuu ristiriitaiseksi. Väkivalta ei enää palvele uutta identiteettiä, vaan siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Nyt ei tarvitse joka päivä miettiä, olenkohan ensi viikolla kuollut.” – Asiakas

Tutkimustietoa

Tutkimukset osoittavat, että katuväkivaltaan syyllistyneiden kanssa on mahdollista tehdä tuloksellista auttamistyötä. Aggredi on muun muassa saanut Euroopan komission Radicalisation Awareness Network (RAN) -verkostolta maininnan parhaasta käytännöstä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

Aggredista tehtyjä tutkimuksia ja opinnäytetöitä

Markus Laine & Matti Tuominen (2012): Ne ymmärtää katujen todellisuutta – Kokemuksia toisenlaisesta väkivaltatyöstä (Kvartti 1/2012, s. 50–63).
Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimus kohdentui projektin työtapojen arviointiin ja toisaalta onnistuneen intervention edellytysten tunnistamiseen. Tutkimusta varten haastateltiin Aggredi-projektin työntekijöitä ja asiakkaita. Tutkimusartikkeli on julkaistu Helsingin kaupungin tietokeskuksen Kvartti lehdessä.

 

 

Chris Carling (2019): Aggredin väkivaltatyö ja rikosuran päättyminen: kriminologinen prosessiarviointi
Chris Carling sai pro gradu -tutkielmastaan Rikoksentorjuntaneuvoston opinnäytepalkinnon 2019.
Aino Jauhiainen (2019): Searching for desistance: A process evaluation of Aggredi, a street violence-focused intervention program

Lisätietoja Aggredia koskevista tutkimuksista:

Kriko Huhta

Väkivaltatyön erityisasiantuntija

040 724 3752
kriko.huhta@helsinkimissio.fi